Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE                                                                                                          26.03.2020

Tmi Puheterapeutti Heidi Leirimaa      

 

  1. Rekisterin pitäjä:

Tmi puheterapeutti Heidi Leirimaa

Osoite: Perkkaantie 3 B 57, 02600 Espoo.

Sähköposti: Heidi.leirimaa@puheterapeutti.fi

Y-tunnus: 2608919-7

Rekisterin tietosisällöstä ja ylläpidosta vastaa:

Heidi Leirimaa

puhelin: +358 50 4122634

sähköposti: heidi.leirimaa@puheterapeutti.fi

_ _ _

Tmi Puheterapeutti Heidi Leirimaan mahdollinen alihankkija/alihankkijat vastaavat omista rekistereistään. Mahdollisen alihankkijan nimi/nimet ja yhteystiedot löytyvät nettisivuilta www.heidileirimaa.fi

  1. Rekisterin nimi ja tietosisältö, Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterien käyttötarkoitus

Tmi Puheterapeutti Heidi Leirimaa käsittelee henkilötietoja muutamiin eri tarkoituksiin liittyen: puheterapia-asiakkaan kuntoutukseen liittyen, Kuva Kuvalta -sarjan tuotteiden myymiseen liittyen, sekä nettisivujen ja markkinoinnin parantamiseksi nettisivujen automaattisesti keräämiä kävijätietoja.

Heidi Leirimaan potilastietorekisteri: Puheterapia-asiakkaan tutkimuksen ja kuntoutuksen järjestämisessä, toteuttamisessa, asiakassuhteen hoitamisessa ja terapiapalveluiden laskutuksessa tarvittavat tiedot. Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: -nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhdyshenkilö/lähiomainen, omalääkäri, omahoitaja, hoitava terapeutti, hoitotiedot, tutkimustiedot, terapeutin terapiasopimuksessa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, mahdolliset kuntoutukseen liittyvät valokuvat ja videot.

Kuva Kuvalta – Pick a Pic -sarjan tilaajarekisteri (myöhemmin KuvaKuvalta-sarjan tilaajarekisteri): KuvaKuvalta-sarjan asiakkaille tuotteiden myyminen ja laskutus, sekä markkinointi. Tietoja kerätään asiakassuhteen hoitamiseksi, tilatun palvelun/tuotteen toimittamiseksi ja laskuttamiseksi. Tilaajatiedot voivat sisältää seuraavia asioita: nimi, yhteystiedot, laskutustiedot.

Markkinointirekisteri: tarjotuista palveluista ja tuotteista informoimiseen ja markkinoimiseen käytettävät tiedot. Rekisteriin voidaan kerätä mm. Kuva Kuvalta -tuotteita ostaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot/ sähköpostiosoitteet, sekä ostetut ja kiinnostuksen kohteena olevat tuotteet.

Käyttäjärekisteri: Verkkosivulla www.heidileirimaa.fi käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään automaattisesti nettisivujen kävijätietoja, joita voivat olla mm: IP-osoite, vierailun kellonaika, vieraillut sivut ja niillä käytetty aika, selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen, miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle. Tietoja käytetään esimerkiksi sivustolla vierailevien kävijöiden laskemiseen sekä sivuston tilastolliseen seurantaan. Tarkoituksena on saada analysoitavaa tietoa sivuston liikenteen määrästä ja sivun käyttäjien käyttäytymisestä sivustolla. Analytiikkaa hyödynnetään sivustojen kehitystyössä.

Potilastietoja, tilaajatietoja ja markkinointitietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Henkilötietojen säilytysajat:

Potilastietorekisteri: Potilastietojen säilytysajat on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista: Noudatetaan asetusta potilasasiakirjoista.

KuvaKuvalta-tilaajarekisteri: Tilaajatietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tuotteiden laskutuksen ja myynnin kannalta. Vähintään kirjanpitovuoden loppuun asti, pisimmillään Kuva Kuvalta-sarjan tuotteiden myynnin ajan.

Markkinointirekisteri ja käyttäjärekisteri: Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä hyödyntää tietoa markkinoinnin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Markkinointitietojensa poistamista rekisteristä milloin tahansa. Tämä onnistuu esimerkiksi

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilastietorekisteri: Puheterapia-asiakkaalta itseltään saadut tiedot. Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä, sekä lähettävältä taholta ja Kelalta saatavat tiedot. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

KuvaKuvalta-tilaajarekisteri: Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tuotteen tai palvelun tilaamisen yhteydessä. Oikeus Tilaajatietojen keräämiseen, säilyttämiseen ja arkistointiin muodostuu tilauksen perusteena olevan sopimuksen kautta.

Markkinointirekisteri: Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään: Kuva Kuvalta -tuotteita tilanneet ja tuotteista mm. sähköpostitse tiedustelleet henkilöt.

Käyttäjärekisteri: Tietojen kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen verkkosivuilla ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Käyttäjä voi itse koska tahansa kieltää tietojensa käyttämisen päätelaitteensa selaimen asetuksista tai pidättäytymällä käyttämästä rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita. Internetsivujen analytiikassa hyödynnetään mm. Google Analytics -työkalua, josta kertyy käyttäjärekisteritietoja.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan lakisääteisiä velvollisuuksia ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta/suunnitelmaa. Henkilötiedot, hoitotiedot ja muut potilastiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää puheterapeutti Heidi Leirimaa. Puheterapia-asiakkaiden henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, ja terapeutilla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan luvalla. potilastietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet: A. Manuaalinen aineistoAineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään. Hän valvoo aineistoa.
B. Sähköisesti tallennetut tiedotAineistot säilytetään joko Diarium-potilastietojärjestelmässä tai terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella, älypuhelimella, tabletilla tai erillisellä muistitikulla tai irtokovalevyllä. Terapeutin henkilökohtainen laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua ja irtokovalevyä säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. C. Laskutustiedot Laskutustietoja säilytetään Diariumissa ja/tai tietokoneella, joka on suojattu salasanalla.
D. Mahdolliset muut laskutuslistat ja reittliitteetMahdolliset muut laskutuslistat ja reittliitteet on suojattu salasanalla, paperiversiot säilytetään muun manuaalisen aineiston kanssa lukitussa tilassa.
  1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Kaikkiin asiakasrekistereihin ja osarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus. Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena.
Pyyntö esitetään hoidon järjestämiseen, terapiasopimukseen ja hoitopalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan terapeutille, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

  1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään terapeutille.

  1. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Potilastietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.